Paladin Riot Iteration

Paladin Riot Iteration for upcoming V3 magazine